SAVIVALDA

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO TARYBA

Pirmininkė – Dovilė Uogintienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Liepsnelė“ skyriaus vedėja;

Sekretorė – Vaida Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja.

Tėvų atstovai:

Rita Balsienė, klubas „Draugystė“;

Gintė Žukauskienė, klubas „Liepsnelė;

Laura Šimkė, klubas „Saulutė“;

Dovilė Petrikienė, klubas „Švyturys“;

Renata Kapočienė, klubas „Želmenėlis;

Milda Maslauskienė, klubas „Žuvėdra“.

Mokinių  atstovai:

Justas Ripkauskas, klubas „Draugystė“;

Jorė Žukauskaitė, klubas „Liepsnelė”;

Gabrielė Mizgerytė, klubas „Saulutė”;

Austėja Giraitė, klubas „Švyturys”;

Milėja Balčiūnaitė, klubas „Želmenėlis”;

Gintarė Lukonaitė, klubas „Žuvėdra“.

Mokytojų atstovai:

Olga Jurėnė, klubo „Draugystė“ neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) mokytoja;

Dovilė Uogintienė, klubo „Liepsnelė“ skyriaus vedėja;

Audronė Urbutytė, klubo „Saulutė“ neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) mokytoja;

Birutė Mažonienė, klubo „Švyturys“ neformaliojo vaikų švietimo (teatras) vyr. mokytoja;

Virginija Palubinskytė, klubo „Želmenėlis“ neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) vyr. mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (gamta) mokytoja;

Vaida Valinskienė, klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja.

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė;

Nariai: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo mokytojai.

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO METODINĖ TARYBA:

Pirmininkė – Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja;

Sekretorė – Jelena Osipkova – neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalba) mokytoja, užsienio kalbų ir teatro metodinės grupės pirmininkė;

Nariai:                                                       

Paulius Barzinskis – skyriaus vedėjas, muzikos mokytojų metodinės grupės pirmininkas;

Vilma Morkūnienė – neformaliojo vaikų švietimo (šokis) mokytoja metodininkė, šokio mokytojų metodinės grupės; pirmininkė 

Jurgita Lukminienė – neformaliojo vaikų švietimo (keramika, dekoratyvinė plastika, dailė) mokytoja metodininkė, dailės mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Jelena Osipkova – neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalba) mokytoja, užsienio kalbų ir teatro metodinės grupės pirmininkė;

Vilma Ramelytė – neformaliojo vaikų švietimo (teatras) vyr. mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (medijos) mokytoja, metodinės grupės „Mozaika“ pirmininkė;

Virginija Palubinskytė – neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) vyr. mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (gamta) mokytoja, renginių organizavimo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Galuščak Viktoras – neformaliojo vaikų švietimo (šachmatai) mokytojas, šachmatų mokytojų metodinės grupės pirmininkas.

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)  ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė;

Komisijos nariai:

Jurgita Lukminienė – neformaliojo vaikų švietimo (keramika, dekoratyvinė plastika) mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Dalia Mačiulienė – skyriaus vedėja, neformaliojo vaikų švietimo (meninio ugdymo) vyresnioji mokytoja, mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Jelena Osipkova, – neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalba) mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Virginija Palubinskytė – neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) vyresnioji mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (gamta) mokytoja, Centro tarybos deleguota atstovė;

Reda Saukantienė – Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Vaida Valinskienė – skyriaus vedėja, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja metodininkė, Centro tarybos deleguota atstovė.

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkė – Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja;

Sekretorė – Monika Vištartienė,  skyriaus vedėja;

Nariai:

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų švietimo (šokis) vyr. mokytoja;

Olga Jurėnė, neformaliojo švietimo (renginių organizavimas) mokytoja;

Paulius Barzinskis, skyriaus vedėjas. 

NUOLATINĖ KOMISIJA ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO, TRUMPALAIKIO TURTO BEI ATSARGŲ NURAŠYMUI

Pirmininkė – Dovilė Vasiliauskienė, raštinės administratorė, l. e. p. skyriaus vedėja, nesant darbe atostogų, komandiruočių ar laikino nedarbingumo metu, komisijos pirmininko funkcijas vykdo – Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

Nariai:

Jelena Michno, neformaliojo vaikų švietimo (dailė) mokytoja;

Jurgita Lukminienė, neformaliojo vaikų švietimo (dailė) mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (keramika) mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo (dekoratyvinė plastika) mokytoja.

ATSAKINGI ASMENYS UŽ VIDAUS KONTROLĖS POLITIKĄ IR JOS ĮGYVENDINIMĄ

Modesta Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Dalia Mačiulienė, klubo „Draugystė“ skyriaus vedėja;

Dovilė Uogintienė, klubo „Liepsnelė“ skyriaus vedėja;

Monika Vištartienė, klubo „Saulutė“ skyriaus vedėja;

Aurimas Labanauskas, klubo „Švyturys“ skyriaus vedėjas;

Paulius Barzinskis, klubo „Želmenėlis“ skyriaus vedėjas;

Dalia Mačiulienė, klubo „Draugystė“ skyriaus vedėja;

Vaida Valinskienė, klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja;

Birutė Kavaliauskienė, dokumentų koordinavimo specialistė;

Dovilė Vasiliauskienė, klubo „Molas“ l. e. p. skyriaus vedėja, raštinės administratorė.