Atvykus sudaryti mokymo sutartį, turėti:

  • Vaiko asmens dokumentą
  • Pagrindžiančius dokumentus dėl atleidimo nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą

Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą nemokamas:
40.1. jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
40.2. jeigu Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikimu Savivaldybės
administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl minimalios priežiūros priemonės (lankyti
neformaliojo vaikų švietimo programą) skyrimo vaikui;
40.3. jeigu mokinys gyvena bendruomeniniuose globos namuose, jam teikiama pagalba vaikų
dienos centruose;
40.4. jeigu vaikas auga daugiavaikėje šeimoje.

Priėmimo metu pasirašomi dokumentai dokumentai:

  1. Prašymas dėl priėmimo į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą
  2. Mokymo sutartis
  3. Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo neformaliojo švietimo paslaugų teikimo tikslais
  4. Sutikimas dėl atvaizdo tvarkymo ir publikavimo, pirmosios medicinos pagalbos teikimo, vykimo į vaikų turizmo renginius Klaipėdos mieste

Prašymų formos:

Forma A1  PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, KAI ŠEIMA GAUNA SOCIALINĘ PAŠALPĄ, MOKAMĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMĄ

Forma A2 PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, KAI MOKINYS GYVENA BENDRUOMENINIUOSE GLOBOS NAMUOSE, JAM TEIKIAMA PAGALBA VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE

Forma A3 PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, KAI VAIKAS AUGA DAUGIAVAIKĖJE ŠEIMOJE

Forma A4 PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ, KAI MOKINYS NEDALYVAVO UGDYMO PROCESE DĖL PATEISINAMŲ PRIEŽASČIŲ

Forma A5 PRAŠYMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ UŽSKAITYMO

Forma A6 PRAŠYMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PERKĖLIMO

Forma A7 PRAŠYMAS DĖL PERMOKOS PERKĖLIMO Į PARAMOS GAVIMO SĄSKAITĄ

Forma A8 PRAŠYMAS DĖL PERMOKOS GRĄŽINIMO

Forma A9 PRAŠYMAS DĖL PAŽYMOS IŠDAVIMO

Forma A10 PRAŠYMAS DĖL MOKYMO SUTARTIES NUTRAUKIMO

Forma A11 Vaiko tėvų globėjų sutikimas dėl duomenų perdavimo

Forma A11. Prašymas dėl atleidimo nuo atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą (užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje)