Saugumo reikalavimai

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, laikomasi tokios tvarkos:

  1. asmenys, atlydintys vaikus, į Centrą įleidžiami nebus (išimtys taikomos tik tuo atveju, kai tėvai atvyksta pasirašyti priėmimo dokumentus arba adaptaciniu laikotarpiu 3-7 metų vaiką atlydintiems asmenims – ne daugiau negu dvi savaites nuo mokymo sutarties pasirašymo dienos);
  2. tėvai mokinius palydi/pasitinka iki/prie Centro klubo durų. Jei yra būtinybė susitikti su administracija, pedagogais, tėvai susitikimo datą, laiką suderina su asmeniu, su kuriuo nori susitikti;
  3. visi vyresni nei 6 metų asmenys užsiėmimų organizavimo vietose uždarose patalpose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kai jie sportuoja, šoka, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
  4. draudžiama į užsiėmimus atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;
  5. prašome tėvų į Centrą neleisti sergančių vaikų. Jei mokiniui užsiėmimų metu bus pastebėti ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsdami informuosime tėvus. Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama jiems registruoti vaiką pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.
  6. tokiu atveju, jei mokiniui bus nustatyta teigiama COVID-19 diagnozė, apie ją būtina nedelsiant informuoti būrelio mokytoją arba skyriaus vedėją, kad galėtume skubiai priimti visus būtinus Centro bendruomenės saugumą užtikrinančius sprendimus.

Besikeičiant COVID-19 situacijai, atitinkamai bus koreguojami ir Centro sprendimai. Norint užtikrinti Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro bendruomenės saugumą ir sveikatą, prašome visų supratingumo bei laikytis Centro taisyklių ir priimtų susitarimų.

Daugiau informacijos apie saugumo sąlygas neformaliajame švietime:  https://mokyklabecovid.lt/neformalus-svietimas/

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-09-01) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4b6a5a217df611eb9fc9c3970976dfa1/BvsbnuaFgk?jfwid=-4j5lbinvz

Rekomendacijos dėl rankų higienos