Konkursai ir laisvos darbo vietos

 

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems klausimams pareigoms užimti

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį). Dokumentai teikiami iki 2023-10-25 (imtinai)

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos – 8.80-14.30 baziniais dydžiais.

Skelbimas: https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ukio-ir-bendriesiems-klausimams-322;915080.html 

 


Kvalifikaciniai reikalavimai pedagoginiams darbuotojams:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. Turėti pedagogo kvalifikaciją;
  3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
  4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus.

Pretendentas dokumentus pateikia el. paštu info@kvlc.lt, tiesiogiai arba registruotu laišku.

Informacija teikiama tel. (8 46) 21 49 74. 


Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras – tai neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Įstaiga siūlo puikias sąlygas kiekvienam pedagogui augti profesinėje srityje. Mes tikime  kiekvieno mokinio galimybėmis, pastebime  kiekvieno gabumus, o darni ir jauki įstaigos atmosfera padeda atsiskleisti vaiko potencialui, asmenybei.

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras yra lyderių bendruomenė.

Norėdami prisijungti prie mūsų bendruomenės, kuri padeda vaikams augti – siųskite savo CV el. pašto adresu info@kvlc.lt