Konkursai ir laisvos darbo vietos

SIŪLOME DARBĄ!

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras – tai neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Įstaiga siūlo puikias sąlygas kiekvienam pedagogui augti profesinėje srityje. Mes tikime  kiekvieno mokinio galimybėmis, pastebime  kiekvieno gabumus, o darni ir jauki įstaigos atmosfera padeda atsiskleisti vaiko potencialui, asmenybei.

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras yra lyderių bendruomenė.

Norėdami prisijungti prie mūsų bendruomenės, kuri padeda vaikams augti – siųskite savo CV el. pašto adresu info@kvlc.lt

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo(-s) ugdymui vietai užimti

nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 1 etatą (7,16 – 10,80 koeficiento ribos).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų vadybinio darbo stažą;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, laikytis Pedagogų etikos kodekso;
 • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, MS Office paketu, naršykle, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;
 • taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;
 • suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės,  humanistinės visuomenės kūrimo  ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje;
 • gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos bendruomenės narių santykius;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Centro bendruomenės veiklą, prieš tai suderinus su mokyklos direktoriumi;
 • mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Centro ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui;
 • mokėti rengti mokyklos vidaus dokumentus, projektus;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Privalumai:

 • magistro laipsnis;
 • darbo su įvairaus amžiaus mokiniais patirtis;
 • patirtis dirbant neformaliojo švietimo užsiėmimo vadovu;
 • žinoti pedagoginio    darbo    ypatumus   (išmanyti    šiuolaikinės    pedagogikos,    pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas);
 • kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti Konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • aukštąjį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • profesinę (vadybinę) patirtį (darbo stažą) pagrindžiančius dokumentus;
 • motyvacinį laišką;
 • asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės kompetencijos;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • pretendento sutikimas

Dokumentų teikimas: Pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Norint teikti prašymą dalyvauti konkurse į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę, prie VATIS prašymų teikimo modulio galima prisijungti dviem būdais:

 1. Valstybės tarnybos portale, skiltyje Darbo skelbimai viešajame sektoriuje > Kiti darbo skelbimai prie reikiamo skelbimo spausti „Pateikti prašymą“.
 2. Tiesiog surinkti adresą https://pm.vataras.lt. Jungiantis bet kuriuo iš šių būdų, reikia pasirinkti paslaugą „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“. Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos (iki 2020 liepos 31 d. 12 ).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis), testas raštu.

Funkcijos:

Šias pareigas einantis direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui vykdo šias funkcijas:

 1. telkia Centro bendruomenę įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės švietimo politiką, vykdo ilgalaikes ir trumpalaikes Centro veiklos programas;
 2. aiškina Centro bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką visuotinių Centro bendruomenės susirinkimų, tarybos posėdžių metu ar, bendruomenės nariams pageidaujant, abipusiškai suderintu laiku;
 3. konsultuoja mokytojus ir kitus bendruomenės narius Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų, bendrųjų programų įgyvendinimo, vadybos, švietimo įstaigos vidinio vertinimo, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
 4. dalyvauja rengiant Centro strateginį planą, metinės veiklos programos kūrime bei telkia Centro bendruomenę jai įgyvendinti;
 5. užtikrina Centro keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, jų dermę su valstybine ir savivaldybės programomis;
 6. organizuoja Centro veiklos planavimą, planų, programų, tvarkaraščių, darbo grafikų rengimą ir patvirtinimą, vykdo jų vykdymo priežiūrą;
 7. užtikrina tinkamą ugdymo (si) proceso vyksmą, ugdymo turinio kaitą, diegia naujoves, atlieka tyrimus, rengia statistines ataskaitas turinčius įtakos Centro veiklos efektyvumui;

.8. koordinuoja Centro  veiklos įsivertinimo darbo grupės veiklą, analizuoja rezultatus, teikia rekomendacijas ir paruoštą medžiagą internetinei svetainei;

 1. kaupia informaciją apie Centro būklę ir pokyčius, rengia ugdymo(si) būklės informaciją ir teikia Centro direktoriui bei pristato bendruomenei;
 2. inicijuoja ir organizuoja Centro, miesto, respublikinius, tarptautinius renginius ir projektus, mokinių dalyvavimą miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, projektuose;
 3. rengia Centro renginių aptarimus su bendruomene, pateikiant išsamią renginių analizę;
 4. koordinuoja ugdomosios veiklos dokumentų tvarkymą ir laiku pristatymą (neformaliojo dienynų, asmenų, dalyvaujančių veikloje žurnalą, kelionių ir išvykų) dokumentus;
 5. vykdo Centro darbo tvarkos, priešgaisrinės, civilinės bei saugos taisyklių reikalavimus;
 6. vadovauja studentų praktikai, atlieka jaunųjų pedagogų mentorystę;
 7. tvarko ir ruošia paskirtos veiklos dokumentus atidavimui į archyvą ir atsako už pateiktų duomenų tikslumą;
 8. atlieka mokytojų krūvio sandaros stebėsenos vykdymą.
 9. Vertina Centro darbuotojų ir mokytojų praktinę veiklą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir atestavimo nuostatų nustatyta tvarka.
 10. Kaupia informaciją apie Centro būklę ir pokyčius, rengia ugdymo(si) būklės informaciją ir teikia Centro direktoriui bei pristato bendruomenei.
 11. Palaiko ryšius su partneriais, rėmėjais, vietos bendruomene, kuria ugdymui(si) palankią sociokultūrinę aplinką.
 12. Skatina mokinių tėvus dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje, rūpinasi tėvų švietimu.
 13. Rūpinasi palankaus ugdymui(si) ir darbui mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius Centro bendruomenės santykius.
 14. Tiria Centro bendruomenės narių prašymus, pareiškimus ir skundus Centro veiklos klausimas.
 15. Inicijuoja, organizuoja ir vykdo stebėseną Centro vaikų vasaros poilsio dienos stovykloje.
 16. Rūpinasi informacijos apie Centrą sklaida internetinėje svetainėje, Centro istorinės medžiagos kaupimu, kuruoja metodinį kabinetą.
 17. Vykdo direktoriaus funkcijas jam nesant (atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, ligos atvejais), vykdo Centro nuostatuose ir pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas.
 18. Vykdo Centro direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją, kitus vienkartinius pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko.
 19. Vykdo kitus Centro vadovo pavedimus ir Centro tarybos nutarimus.